Berlins distinktion mellem positiv og negativ frihed

Negativ frihed: Man er fri når man ikke forhindres i at gøre det, man ønsker at gøre.

 • Frihed fra andres indgriben à Fokus på fravær af eksterne, fysiske og menneskeskabte begrænsninger/indblanding (eksternt perspektiv)

Positiv frihed: Man er fri når man handler i overensstemmelse med sine sande/autentiske interesser.

 • Frihed til at gøre/være noget bestemt à Fokus på reel selvbestemmelse (internt + ekstern perspektiv)

Isaiah Berlins ’glidebaneargument’ for at forkaste positive frihed: Sondringen mellem et ‘sandt’ og et ‘falsk’ selv åbner op for muligheden for at undertrykke folk under henvisning til, at deres umiddelbare præferencer ikke udtrykker, hvad de egentlig ønsker.  

Pettits republikanske frihed

Republikanismen har rødder tilbage til antikken og har politisk deltagelse, det repræsentative demokrati og samfundsborgeren som kerneværdier.

OBS: Republikanismen fokuserer på det politiske fællesskab (≠ kommunitarismen: det sociale fællesskab – kultur, historie, traditioner etc.)

 

Frihed som non-dominans: Den frihed, som en person nyder, når personen lever blandt andre personer, hvoraf ingen dominerer personen eller blander sig i personens foretagender på et arbitrært grundlag (Pettit, s. 67).

 

En agent har dominans over mig, hvis agenten har:

 • Reel kapacitet til indblanding
 • På et arbitrært grundlag*
 • I afgørelser der retmæssigt tilfalder mig (og mig alene)

 

*”Indblanding på arbitrært grundlag”, dvs. at den indgribende agent griber ind efter forgodtbefindende og altså uden hensynstagen til de berørte persons relevante interesser.

 

 • Negativt element: Frihed fra dominans
 • Positivt: Mere end frihed fra indblanding à frihed til at tælle som en føre et liv i overensstemmelse med fælles målsætninger

 

OBS: Offentlige myndigheder griber typisk ind på en ikke-arbitrær måde, fordi deres indgriben repræsenterer folkets vilje og dermed individets relevante interesse. Ergo, det er ikke dominans, når retfærdige love, der implementerer folkets vilje, erstatter individers partikulære interesser.

 

Forskelle mellem negativ (liberal) frihed og frihed som non-domination:

Frihed fra indblanding (non-interference) vs. frihed fra dominans (non-dominance):

 1. Dominans kan forekomme uden indblanding:

OBS: Samtykke er ikke nok til at afvise forekomsten af dominans.

 1. Indblanding kan forekomme uden dominans:

Negativ frihed: En slave der ikke domineres af sin slaveejer vil være fri til selv at vælge at forblive slave

Republikansk frihed: En slave der ikke domineres af sin slave ejer vil IKKE være fri, selvom han vælger at forblive slave

 

Indblanding på et ikke arbitrært grundlag er IKKE dominans

Negativ frihed: Et demokrati, som på et ikke arbitrært grundlag (med folkets opbakning), begrænser personers muligheder frarøver dem frihed og dominerer dem.

Republikansk frihed: Et demokrati, som på et ikke arbitrært grundlag (med folkets opbakning), begrænser personers muligheder er ikke dominerende

 • Skelner mellem arbitrær dominans og ikke arbitrær indblanding (som ikke frarøver individets friheder).

 

Republikansk frihed knytter an til individers moralske ligeværd/status = at dominere er i uoverensstemmelse med at behandle hinanden som ligeværdige medborgere.

 

Sens kapabilitetsbegrebet – et alternativt (positivt) frihedsbegreb:

Ifølge Sen indebærer social retfærdighed, at vi er ligestillede ift. kapabiliteter, forstået som den effektive mulighed for at gøre eller blive noget.

 • At fungere er jf. Sen en opnået gøren, bliven eller væren (at være sund, at være professor)
 • En kapabilitet er muligheden for at fungere (muligheden for fx at blive sund, professor etc.).

Frihed som kapabilitet: Man er fri når man har kapabiliteten (effektiv mulighed) til at opnå individuelt værdifulde menneskelige funktioner.

 

 • Positivt frihedsbegreb (frihed til), hvor graden af frihed afhænger af beholdningen af kapabiliteter
 • Social retfærdighed er karakteriseret ved, at alle er ligestillede ift. kapabiliteter (og ikke funktioner!).

 

OBS: Sen mangler at svare på hvilke kapabiliteter vi skal have til rådighed for at være frie og lige i den relevante forstand?

Forskellen mellem Sen og Pettit:

Svar: De to er uenige om den relevante frihedsudøvelse!

Sen: Frihed er kapabiliteten til at omsætte værdifulde funktioner!

Pettit: Frihed er fraværet af arbitrær indblanding!

 

 

 

 

 

 

 

 

MacCallum:

Sondringen mellem positiv og negativ frihed er forfejlet. Dikotomien kan ikke bestå da man vil opdage at noget i historien både er positiv og negativ frihed. Overser at vi altid er fri til og fri fra noget på samme tid = det er ikke oppositionelle koncepter, men to sider af samme sag.

 • MacCallums triadiske frihedsbegreb:
  • Agent (x)
  • Mål (z)
  • Frihedsbegrænsning (y)

Eksempel: RYGESTOP: (Anders ryger).

Positiv Negativ
x: Anders sande selv X: Anders empiriske selv
Y: Anders irrationelle rygetrang Y: Rygelov, afgifter
Z: Anders sande præference for rygestop Z: Anders præference for at ryge

 

Rygelov à Frihedsfremmende eller begrænsende?
Positiv frihed: Fremmende for friheden à Hjælper til rygestoppet og Anders ”sande selv”
Negativ frihed: Begrænsende à Forhindre Anders i at ryge, selvom han ”empiriske selv” har lyst

 

Eksempel: Eva og Eve er begge infertile, men kun Eve ønsker at få børn.

Hvem er dårligst stillet jf.:

Utilitarismen? à  Eve(Der er en grundlæggende ufrihed ved begge som utilitarismen ikke indfanger)

John Rawls? à Ingen

Amartya Sen? à Eve